ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert
megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban:
ÁSZF) tartalmát!
Ha a jelen ÁSZF-fel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével
kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy
kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Adatok, fogalmak, jogi háttér

Adatok

Név: ABCkitűző Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 155.
Képviseli: Jánosi Zoltán
Telefonszám: +36-20/585- 51-01
E-mail: [email protected]
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10702208-49352700- 51100005
Cégjegyzékszám: 10-09- 029831
Adószám: 14871742-2- 10
EU adószám: HU14871742
Statisztikai szám: 14871742-3299- 113-10

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Dotroll Számítástechnikai Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefon: +36-1- 432-3232
E-mail: [email protected]

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Vevő (azaz Fogyasztó): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: http://www.alkot6.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő
adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító
eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag
távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Eladó (azaz Vállalkozás): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy
Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért
a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Jogi háttér

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A Vevő és Eladó között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák
meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és az Eladót illető jogokat és
kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési
feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF
maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult
megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az
ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a
már addig létrejött szerződéseket nem érintik.
A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat az
Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás
jogát fenntartjuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: +36-20- 585-51- 01
Internet cím: http://abckituzo.hu
E-mail: [email protected]

A Vevő szóban vagy írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a
vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a
fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet

felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
fogyasztónak átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó
előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli
panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben
megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás
indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a Vevő neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Vevő panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és
egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– az Eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a z Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.
A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében
igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Vevő és az Eladó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során
nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási
hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói
panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a
fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt
békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat
megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti
megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy
részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a
fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik
hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása
esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A
fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló
törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a
bírság kiszabása.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez
kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján,
továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi
a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület
megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a
vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt
egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
Területileg illetékes békéltető testület:
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36- 429-612
Fax: 06-36- 323-615
E-mail: [email protected]
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni
jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban,
és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a
weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §
(1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi
programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata,
amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából
bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való
hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: ABCkitűző Kft.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai
érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései
érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény szerinti magatartási kódexe.
A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen
mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A
weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok
megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres
támogatást használunk.
A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő
leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek
esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!
Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön
által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg,
így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét,
hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az
Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul
megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel
alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-
mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát
eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a
megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek
a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés
közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez
azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel
(megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a
helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem
köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

A honlap használata

Regisztráció

A vásárlás regisztrációhoz kötött.

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen
belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát,
ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket
illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a
terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az
esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú –
terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne,
mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott
terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy
az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve
tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a
"Megrendelem" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek
eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám
megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „A kosárba
sikeresen belekerült(ek) a következő termék(ek): ” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több
terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott
terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a
„Tovább válogatok” gombra!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található Kosár ikon alatti „Megtekintés” feliratra
kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket
eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése”
gomb (dupla nyíl ikon a termékek nevével egy sorban) megnyomását követően megjeleníti az Ön által
megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a
pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően amennyiben nincs belépve a fiókjába, a
bejelentkezési oldal jelenik meg.
Bejelentkezés után a rendelési folyamat 2. lépcsőjében választhatóki/adhatóak meg a személyes
adatok, a szállítási és számlázási cím. A kiválasztott adatok a "Tovább" gomb megnyomásával
rögzíthetőek.
A "Szállítási mód" részben választható ki a szállítási módja. Minden választható szállítási mód mellett
megjelenik annak Kosár érték alapján kiszámolt ára, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés
esetén.
A "Tovább" gomb megnyomása után a "Fizetési mód"nál láthatóak a kiválasztott szállítási módhoz
választható fizetési módok. A fizetési módok mellett feltüntetésre kerül annak esetleges díja, melyet
Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
A "Tovább" gomb menyomása után Ön a „Rendelés összesítése” oldalra érkezik. Itt láthatja
összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási
és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat,
csak ha a „Vissza” gombra kattint).
A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által
fizetendő teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt
terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a
rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ” szövegdobozban
teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer
automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő
címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen
adhat meg további információt.
A rendelési folyamatot annak bármelyik lépésénél megszakíthatja és visszatérhet a webáruházba, ha
az oldal tetején lévő Kosár ikonra, vagy a kategóriák egyikére kattint.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt
termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések
esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az
Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek
kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési
kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési
feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a
megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét
rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem
minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-
mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön
köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul
közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata
visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy
megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján
visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő
elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

Fizetési módok

Banki átutalás

Átutalás esetén megrendelését legkorábban az utalás jóváírását követő munkanapon postázzuk.
Utalás jóváírása az a nap, amikor az összeg megérkezik a számlánkra. Ez nem feltétlenül azonos
azzal amikor az Ön bankja visszajelzi az utalás megtörténtét. Utalása jóváírásáról tájékozódhat a
webáruházban a folyamatban lévő megrendeléseinél, illetve e-mail értesítést is küldünk róla.
Fizetési határidő: 5 munkanap
A közlemény rovatba a könnyebb beazonosítás érdekében kérjük tüntesse fel e-mail címét vagy a
megrendelés sorszámát.

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az
"Utánvétel" fizetési módot.
Díja: 400,-Ft

Átvételi módok, átvételi díjak

GLS Csomagszállítás

A GLS e-mail üzenetben értesíti a címzettet a csomagszállítás megrendeléséről. A GLS a kiszállítás
napján újabb értesítőt küld, amikor a futár megkapja a csomagot és hozzárendeli a 3 órás időablakkal
a várható kiszállítást. Így az átvevő felkészülhet a csomag fogadására.
Ha a GLS nem találja a megadott szállítási címen a címzettet, a GLS megkérdezi a szomszédot, hogy
átveszi-e a csomagot. Ha nincs olyan szomszéd, aki átvenné, a GLS visszaviszi a csomagot a
depóba (vagy a központba) és a következő munkanapo(ko)n megkísérli másodszorra vagy
harmadszorra is kézbesíteni.
Ha ezt szeretné elkerülni, kérje csomagodját arra a címre, ahol napközben tartózkodik! (pl.
munkahely)
A 38 depóból és egy csomagirányító központból álló hálózatával a GLS Hungary Magyarország egész
területén elérhető az ügyfelek számára. A jól felépített hálózat gyors, zökkenőmentes csomagszállítást
tesz lehetővé. A csomagok a feladást követő munkanapon kézbesítésre kerülnek.

GLS CsomagPont

Szállítási idő 1 munkanap, A csomagpontra érkezésről e-mail/SMS értesítés.
Magyarországon több mint 550 GLS CsomagPont üzemel. A csomagfeladó helyek különböző profilú
üzletekben találhatók. A GLS a feladást követően 1 munkanapon belül kiszállítja az árut a kiválasztott
GLS CsomagPontba, majd értesítőt küld a címzettnek arról, hogy a csomagja megérkezett. Az
értesítést követő munkanaptól számítva 5 munkanap áll rendelkezésre, hogy átvegye küldeményét. A
harmadik munkanaptól ismételt értesítőt küld a GLS, ha az áru még a GLS CsomagPontban van.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított
legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben
e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a
megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel
fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A
termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5
munkanapon belül.